نحله ی برهنگی

مکن بیگانگی با ما چو دانستی که از مایی